Regulamin

REGULAMIN "b2b"

 

24-05-2018 r.

 

1.       Firma  Cyberia PC Tadeusz Konarzewski (zwana dalej "Sprzedawcą") z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 55 lok. 4
NIP: PL 5421119876 zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Białymstoku; Regon 200442625; prowadzi sprzedaż detaliczną towarów przez internetową stronę www.b2b.cyberiapc.pl.

2.       Informacje - Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą znajdują się w CEIDG:
Link: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=19870ec2-cf1f-4662-87fe-01f7ccfacac9&archival=False

3.       Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym, www.b2b.cyberiapc.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych , posiadają gwarancje producenta i są w legalny sposób wprowadzone na rynek polski.

4.       Opisy towarów i ich ceny zamieszczone na stronie internetowej www.b2b.cyberiapc.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.       Zamówione towary są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej.

6.       Kupujący wybiera sposób dostawy towaru i jest obciążony jej kosztami.

7.       Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po otrzymaniu zamówienia.

8.       W przypadku niedostępności części lub całości zamówionego towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany tym fakcie i podejmuje decyzję o dalszym losie swojego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

9.       Do sprzedaży towarów oznaczonych "promocja" oraz "wyprzedaż" przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10.   Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura. Faktura wystawiana(y) jest w momencie, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11.   Może się zdarzyć, że zamówiony towar zostanie do Państwa przesłany bezpośrednio od dystrybutora i nie będzie miał podstemplowanej karty gwarancyjnej. Mogą Państwo ją podstemplować przez cały okres trwania gwarancji, przesyłając ją do nas, bądź osobiście w siedzibie naszej firmy.

12.   Wszystkie ceny podane są cenami netto (nie zawierają podatku VAT), walutą płatności jest polski złoty (PLN).
Cena podana przy każdym towarze nie jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen towarów dostępnych w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania "promocji" oraz "wyprzedaży" oraz wprowadzania zmian w czasie ich trwania.

13.   Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia Faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie.

 

KONTAKT:

 

Cyberia PC
(obsługa b2b)
ul. Warszawska 55 lok. 4
15-062 Białystok

tel. : 856 670 144
e-mail:
b2b@cyberiapc.pl;


14.   Z chwilą wystawienia Faktury Klient nie może wycofać  lub wprowadzać zmian w zamówieniu.

15.   Czas realizacji zamówienia to czas nie dłuższy niż 2-5 dni w okresie od poniedziałku do piątku, chyba, że informacja przy produkcie mówi inaczej (np. na zamówienie).

16.   Czas realizacji zamówienia jest  to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów.

17.   Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

18.   Czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o dni świąteczne i wolne (Sobota, Niedziela).

19.   Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

·      Przelewem bankowym na konto bankowe sprzedawcy - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zamówienie jest przekazywane celem przygotowania do wysyłki.

                Konto Bankowe:


mBank
21 1140 2004 0000 3602 7633 4940
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK


·         Płatność odroczona - zapłata na konto bankowe jw. - zamówienie jest przekazywane do realizacji, płatność jest realizowana w terminie wskazanym przy zamówieniu oraz na Fakturze.

 

        ·         Przy odbiorze - zapłata kurierowi;

 

       ·         Przy odbiorze - zapłata gotówką w sklepie;

 

20.   Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności jest weryfikowana przez operatora, termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane w celu przygotowania do wysyłki.

 

KOSZT I FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

 

21.   Ceny dostaw podstawowe:

a.       przesyłka kurierska 12,50 (netto) przedpłata lub płatność odroczona;

b.      przesyłka kurierska pobraniowa 21,50zł (netto);

c.       Koszty przesyłek nie dotyczą produktów wielkogabarytowych (ustalane indywidualnie w zależności od wagi i wymiaru);

d.     Koszty (obsługi) odbioru towaru w sklepie 10 zł brutto.

22.   Ceny dostaw są podane w celach informacyjnych. Końcowe ceny dostaw mogą się różnić w zależności od ceny zakupu, ilości zamawianego towaru lub grupy towarów oraz wielkości miesięcznych zakupów w naszym systemie (wykonanego obrotu zakupowego) i nie przekroczą wartości wskazanych cen w podanych podpunktach (nie dotyczy produktów wielkogabarytowych).

23.   W przypadku zamówień, których nie zrealizowano z winy Klienta (a szczególnie w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.

24.   Klient ma obowiązek sprawdzić stan paczki  oraz jej zawartość w obecności kuriera. W razie niezgodności przesyłki ze złożonym zamówieniem lub w razie widocznych śladów uszkodzenia towaru, przesyłki  Klient wraz z kurierem zobowiązany jest sporządzić protokół niezgodności i niezwłocznie przesłać fax-em lub mailem jego skan Sprzedawcy. Protokół niezgodności jest jedynym dokumentem na podstawie którego Sprzedawca podejmie działania wyjaśniające lub rekompensujące  zaistniałą sytuację.

25.   Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014., poz.827). Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny ze względu na zakup przez podmiot gospodarczy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar był wysłany jako produkt DEMO (Formy zwrotów produktów DEMO są określane przy każdym zawarciu takiej umowy. Wówczas pieniądze zostaną rozliczone w ciągu 14 dni roboczych na poczet kolejnych zakupów przez Klienta.

26.   Klient zobowiązany jest wówczas wysłać zwracany towar na swój koszt. Do odesłanego towaru dołącza pismo o odstąpieniu od umowy oraz ksero dowodu zakupu.

27.   Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność zakupionego w sklepie towaru z umowa sprzedaży konsumenckiej w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014., poz.827).

28.   Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

29.   W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt. 20, kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres sprzedawcy.

30.   Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

31.   Złożenie zamówienia w sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu Zakupów oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania Regulaminu Zakupów.

32.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

REKLAMACJE

 

33.   Wszystkie zakupione w sklepie towary objęte są gwarancją producenta. Sprzedawca nie jest producentem towarów wystawionych w sklepie. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar. W przypadku braku wskazania takiego serwisu należy dostarczyć wadliwy towar do sprzedawcy wraz z dokumentem gwarancji oraz dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem usterki.
W przypadku nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej.

34.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie  wymieniony na inny pełnowartościowy.  W przypadku wyczerpania nakładu , Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

35.   Cyberia PC zwany dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość towaru w terminie wskazanym w dokumencie dołączonym do zakupionego od nas towaru.

36.   Wyróżniamy dwa rodzaje gwarancji tj.:

a)      Gwarancja zewnętrzna – wykonywana przez serwisy producenta.

b)      Gwarancja Dystrybutora – wykonywana przez nasz serwis (w tym przypadku mogą Państwo otrzymać towar bez wypełnionego dokumentu reklamacyjnego ponieważ i tak wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po kontakcie z nami).

37.   Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególności:
- w wyniku nieprawidłowego użytkowania (niezgodnie z załączoną dokumentacją oraz przeznaczeniem towaru), instalacji, konserwacji, magazynowania i transportu.
- wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne.
- uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).

38.   Ponadto nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji/rękojmi na produkt w przypadku stwierdzenia:

·        naruszenia jego plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych;

·        jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za ,,uprawnione” Gwarant uznaje wyłącznie punkty wskazane w dokumencie gwarancyjnym).

39.   Termin gwarancji/rękojmi rozpoczyna swój bieg z chwilą sprzedaży towaru użytkownikowi.

40.   W razie naruszenia któregokolwiek z punktów zawartych w punkcje 3, towar może być odesłany bez naprawy nas koszt nabywcy.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

41.   Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki.

42.   Podstawą przyjęcia reklamacji jest:

·         oryginalna odpowiednio wypełniona karta gwarancyjna;

·         nieuszkodzone plomby, stickery lub inne charakterystyczne oznaczenia;

·         protokół rozbieżności w przypadku niezgodności zawartości paczki wysłanej spedycją, sporządzony i podpisany wspólnie z kurierem firmy spedycyjnej;

·         reklamacje tuszy i tonerów do drukarek są możliwe jedynie wraz z próbnym wydrukiem.

43.   W przypadku przyjęcia reklamacji i wymiany towaru nabywca zobowiązany jest, przed dokonaniem wymiany lub zwrotu, zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym z oryginalnym opakowaniem i wyposażeniem. W przeciwnym razie Nabywca zostanie obciążony kosztami brakujących lub uszkodzonych elementów.

44.   W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych Nabywcy w stosunku do niekompletnych wyrobów.

 

ZAŁATWIANIE REKLAMACJI

 

45.   Reklamacje będą załatwiane poprzez naprawę towaru lub wymianę towaru na towar identyczny o takich samych lub lepszych parametrach, na wolny od wad. Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy od Gwaranta.

46.   Załatwienie reklamacji będzie następowało w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru do Gwaranta.

47.   W przypadku niedostarczenia dokładnego opisu usterki lub nieuzasadnionej reklamacji, Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami testów.
Dotyczy to w szczególności:

·         zawirusowania dysków twardych;

·         nieprawidłowego ustawienia zwor konfiguracyjnych;

·         nieprawidłowej instalacji (niezgodnej z instrukcją);

·         zniszczenia napędów (FDD, CD/DVD, MO);

·         innych czynności wskazanych przez producenta jako konserwacyjne.

48.   Dokumentem potwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej  jest karta napraw wystawiona przez Gwaranta.

49.   Zagubienie karty gwarancyjnej powoduje utratę uprawnień z udzielonej gwarancji, duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane.

50.   Klient po otrzymaniu towaru z reklamacji ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących otrzymanego towaru (uszkodzenie towaru, niezgodność towaru fizycznie z tym co znajduje się na dokumencie wydania z reklamacji oraz inne uwagi co do wymienionego sprzętu) w ciągu 48 godz. Od momentu otrzymania sprzętu. Po tym czasie przyjmuje się, że Klient akceptuje wymieniony sprzęt i odwołania nie będą rozpatrywane.

51.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowania postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

 


INFORMACJA RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora,
Cyberia PC Tadeusz Konarzewski z siedzibą w Białymstoku (15-062), ul. Warszawska 55 lok. 4; NIP 5421119876 , REGON
200442625 informuję, iż:

 1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cyberia PC Tadeusz Konarzewski z siedzibą w Białymstoku (15-062),
  ul. Warszawska 55 lok. 4; NIP 5421119876 , REGON
  200442625, e-mail: ok@cyberiapc.pl
 2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1.        zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
  2.        wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych
   (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3.        ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4.        marketingu bezpośredniego,
  5.        tworzenia zestawień analiz i statystyk
   (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  6.        weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7.        wsparcia obsługi,
  8.        szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3.        Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 4.        Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji).
 5.        Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6.        Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7.        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8.        Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9.        Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA


Cyberia PC nie udostępnia i nie sprzedaje  zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub/i instytucjom. Twoje dane osobowe, które nam podajesz (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy nami.

Warto pamiętać:
- po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj" znajdujący się w prawym menu
- nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta
- nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.


 
Infolinia:
od pon. do piąt.
w godz. 09.00 do 17.00
tel. +48 856670144
 
Pracownik sklepu internetowego:
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone